Traditional

南朝

玄武湖中玉漏催,雞鳴埭口繡襦回。
誰言瓊樹朝朝見,不及金蓮步步來。
敵國軍營漂木柹,前朝神廟鎖煙煤。
滿宮學士皆顏色,江令當年隻費才。

Simplified

南朝

玄武湖中玉漏催,鸡鸣埭口绣襦回。
谁言琼树朝朝见,不及金莲步步来。
敌国军营漂木柹,前朝神庙锁烟煤。
满宫学士皆颜色,江令当年只费才。

Pronunciation

nán zhāo

xuán wǔ hú zhōng yù lòu cuī , jī míng dài kǒu xiù rú huí 。
shuí yán qióng shù zhāo zhāo jiàn , bù jí jīn lián bù bù lái 。
dí guó jūn yíng piāo mù shì , qián zhāo shén miào suǒ yān méi 。
mǎn gōng xué shì jiē yán sè , jiāng líng dāng nián zhī fèi cái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.