Traditional

南歌子

閣兒雖不大,都無半點俗。
窗兒根底數竿竹。
畫展江南山景,兩三幅。
彜鼎燒異香,膽瓶插嫩菊。
け然無事凈心目。
共那人人相對,弈棋局。

Simplified

南歌子

阁儿虽不大,都无半点俗。
窗儿根底数竿竹。
画展江南山景,两三幅。
彝鼎烧异香,胆瓶插嫩菊。
け然无事净心目。
共那人人相对,弈棋局。

Pronunciation

nán gē zǐ

gé ér suī bù dà , dū wú bàn diǎn sú 。
chuāng ér gēn dǐ shù gān zhú 。
huà zhǎn jiāng nán shān jǐng , liǎng sān fú 。
yí dǐng shāo yì xiāng , dǎn píng chā nèn jú 。
ı rán wú shì jìng xīn mù 。
gòng nà rén rén xiāng duì , yì qí jú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.