Traditional

南漢羅浮古劍篆文

丁與水同宮,王將耳口同。
尹來居口上,山岫獲重重。

Simplified

南汉罗浮古剑篆文

丁与水同宫,王将耳口同。
尹来居口上,山岫获重重。

Pronunciation

nán hàn luó fú gǔ jiàn zhuàn wén

dīng yǔ shuǐ tóng gōng , wáng jiāng ěr kǒu tóng 。
yǐn lái jū kǒu shàng , shān xiù huò zhòng zhòng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.