Traditional

南池早春有懷

朝遊北橋上,晚憩南塘畔。
西日雪全銷,東風冰盡泮。
簁簁魚尾掉,瞥瞥鵝毛換。
泥暖草芽生,沙虛泉脈散。
晴芳冒苔島,宿潤侵蒲岸。
洛下日初長,江南春欲半。
時光共拋擲,人事堪嗟嘆。
倚棹忽尋思,去年池上伴。

Simplified

南池早春有怀

朝游北桥上,晚憩南塘畔。
西日雪全销,东风冰尽泮。
簁簁鱼尾掉,瞥瞥鹅毛换。
泥暖草芽生,沙虚泉脉散。
晴芳冒苔岛,宿润侵蒲岸。
洛下日初长,江南春欲半。
时光共抛掷,人事堪嗟叹。
倚棹忽寻思,去年池上伴。

Pronunciation

nán chí zǎo chūn yǒu huái

zhāo yóu běi qiáo shàng , wǎn qì nán táng pàn 。
xī rì xuě quán xiāo , dōng fēng bīng jìn pàn 。
shāi shāi yú wěi diào , piē piē é máo huàn 。
ní nuǎn cǎo yá shēng , shā xū quán mài sàn 。
qíng fāng mào tái dǎo , sù rùn qīn pú àn 。
luò xià rì chū cháng , jiāng nán chūn yù bàn 。
shí guāng gòng pāo zhì , rén shì kān jiē tàn 。
yǐ zhào hū xún sī , qù nián chí shàng bàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.