Traditional

南池

蕭條微雨絕,荒岸抱清源。
入舫山侵塞,分泉道接村。
秋聲依樹色,月影在蒲根。
淹泊方難遂,他宵關夢魂。

Simplified

南池

萧条微雨绝,荒岸抱清源。
入舫山侵塞,分泉道接村。
秋声依树色,月影在蒲根。
淹泊方难遂,他宵关梦魂。

Pronunciation

nán chí

xiāo tiáo wēi yǔ jué , huāng àn bào qīng yuán 。
rù fǎng shān qīn sāi , fēn quán dào jiē cūn 。
qiū shēng yī shù sè , yuè yǐng zài pú gēn 。
yān bó fāng nán suì , tā xiāo guān mèng hún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.