Traditional

南浦別

南浦淒淒別,西風裊裊秋。
一看腸一斷,好去莫回頭。

Simplified

南浦别

南浦凄凄别,西风袅袅秋。
一看肠一断,好去莫回头。

Pronunciation

nán pǔ bié

nán pǔ qī qī bié , xī fēng niǎo niǎo qiū 。
yī kàn cháng yī duàn , hǎo qù mò huí tóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.