Traditional

南湖春早

風回雲斷雨初晴,返照湖邊暖復明。
亂點碎紅山杏發,平鋪新綠水蘋生。
翅低白雁飛仍重,舌澀黃鸝語未成。
不道江南春不好,年年衰病減心情。

Simplified

南湖春早

风回云断雨初晴,返照湖边暖复明。
乱点碎红山杏发,平铺新绿水蘋生。
翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成。
不道江南春不好,年年衰病减心情。

Pronunciation

nán hú chūn zǎo

fēng huí yún duàn yǔ chū qíng , fǎn zhào hú biān nuǎn fù míng 。
luàn diǎn suì hóng shān xìng fā , píng pū xīn lǜ shuǐ pín shēng 。
chì dī bái yàn fēi réng zhòng , shé sè huáng lí yǔ wèi chéng 。
bù dào jiāng nán chūn bù hǎo , nián nián shuāi bìng jiǎn xīn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.