Traditional

南湖晚秋

八月白露降,湖中水方老。
但惜秋風多,衰荷半傾倒。
手攀青楓樹,足踏黃蘆草。
慘淡老榮顏,冷落秋懷抱。
有兄在淮楚,有弟在蜀道。
萬裏何時來,煙波白浩浩。

Simplified

南湖晚秋

八月白露降,湖中水方老。
但惜秋风多,衰荷半倾倒。
手攀青枫树,足踏黄芦草。
惨淡老荣颜,冷落秋怀抱。
有兄在淮楚,有弟在蜀道。
万里何时来,烟波白浩浩。

Pronunciation

nán hú wǎn qiū

bā yuè bái lù jiàng , hú zhōng shuǐ fāng lǎo 。
dàn xī qiū fēng duō , shuāi hé bàn qīng dǎo 。
shǒu pān qīng fēng shù , zú tà huáng lú cǎo 。
cǎn dàn lǎo róng yán , lěng luò qiū huái bào 。
yǒu xiōng zài huái chǔ , yǒu dì zài shǔ dào 。
wàn lǐ hé shí lái , yān bō bái hào hào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.