Traditional

南秦雪

往歲曾為西邑吏,慣從駱口到南秦。
三時雲冷多飛雪,二月山寒少有春。
我思舊事猶惆悵,君作初行定苦辛。
任賴愁猿寒不叫,若聞猿叫更愁人。

Simplified

南秦雪

往岁曾为西邑吏,惯从骆口到南秦。
三时云冷多飞雪,二月山寒少有春。
我思旧事犹惆怅,君作初行定苦辛。
任赖愁猿寒不叫,若闻猿叫更愁人。

Pronunciation

nán qín xuě

wǎng suì zēng wéi xī yì lì , guàn cóng luò kǒu dào nán qín 。
sān shí yún lěng duō fēi xuě , èr yuè shān hán shǎo yǒu chūn 。
wǒ sī jiù shì yóu chóu chàng , jūn zuò chū xíng dìng kǔ xīn 。
rèn lài chóu yuán hán bù jiào , ruò wén yuán jiào gēng chóu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.