Traditional

南陽小將張彥硤口鎮稅人場射虎歌

海內昔年狎太平,橫目穰穰何崢嶸。
天生天殺豈天怒,忍使朝朝餵猛虎。
關東驛路多丘荒,行人最忌稅人場。
張彥雄特制殘暴,見之叱起如叱羊。
鳴弦霹靂越幽阻,往往依林猶旅拒。
草際旋看委錦茵,腰間不更抽白羽。
老饕已斃眾雛恐,童稚揶揄皆自勇。
忠良效順勢亦然,一劍猜狂敢輕動。
有文有武方為國,不是英雄伏不得。
試征張彥作將軍,幾個將軍願策勛。

Simplified

南阳小将张彦硖口镇税人场射虎歌

海内昔年狎太平,横目穰穰何峥嵘。
天生天杀岂天怒,忍使朝朝喂猛虎。
关东驿路多丘荒,行人最忌税人场。
张彦雄特制残暴,见之叱起如叱羊。
鸣弦霹雳越幽阻,往往依林犹旅拒。
草际旋看委锦茵,腰间不更抽白羽。
老饕已毙众雏恐,童稚揶揄皆自勇。
忠良效顺势亦然,一剑猜狂敢轻动。
有文有武方为国,不是英雄伏不得。
试征张彦作将军,几个将军愿策勋。

Pronunciation

nán yáng xiǎo jiāng zhāng yàn xiá kǒu zhèn shuì rén cháng shè hǔ gē

hǎi nèi xī nián xiá tài píng , héng mù ráng ráng hé zhēng róng 。
tiān shēng tiān shā qǐ tiān nù , rěn shǐ zhāo zhāo wèi měng hǔ 。
guān dōng yì lù duō qiū huāng , xíng rén zuì jì shuì rén cháng 。
zhāng yàn xióng tè zhì cán bào , jiàn zhī chì qǐ rú chì yáng 。
míng xián pī lì yuè yōu zǔ , wǎng wǎng yī lín yóu lǚ jù 。
cǎo jì xuán kàn wěi jǐn yīn , yāo jiān bù gēng chōu bái yǔ 。
lǎo tāo yǐ bì zhòng chú kǒng , tóng zhì yé yú jiē zì yǒng 。
zhōng liáng xiào shùn shì yì rán , yī jiàn cāi kuáng gǎn qīng dòng 。
yǒu wén yǒu wǔ fāng wéi guó , bù shì yīng xióng fú bù dé 。
shì zhēng zhāng yàn zuò jiāng jūn , jī gè jiāng jūn yuàn cè xūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.