Traditional

南龍興寺殘雪

南龍興寺春晴後,緩步徐吟繞四廊。
老趁風花應不稱,閑尋松雪正相當。
吏人引從多乘輿,賓客逢迎少下堂。
不擬人間更求事,些些疏懶亦何妨。

Simplified

南龙兴寺残雪

南龙兴寺春晴后,缓步徐吟绕四廊。
老趁风花应不称,闲寻松雪正相当。
吏人引从多乘舆,宾客逢迎少下堂。
不拟人间更求事,些些疏懒亦何妨。

Pronunciation

nán lóng xīng sì cán xuě

nán lóng xīng sì chūn qíng hòu , huǎn bù xú yín rào sì láng 。
lǎo chèn fēng huā yīng bù chēng , xián xún sōng xuě zhèng xiāng dāng 。
lì rén yǐn cóng duō chéng yú , bīn kè féng yíng shǎo xià táng 。
bù nǐ rén jiān gēng qiú shì , xiē xiē shū lǎn yì hé fáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.