Traditional

蔔居三山已四十年矣暇日有感聊賦五字

薄宦非初誌,幽居不計年。
稚松成偃蓋,小豎亦華顛。
生理憑耕稼,光陰付醉眠。
從來慕園綺,一著要爭先。

Simplified

卜居三山已四十年矣暇日有感聊赋五字

薄宦非初志,幽居不计年。
稚松成偃盖,小竖亦华颠。
生理凭耕稼,光阴付醉眠。
从来慕园绮,一著要争先。

Pronunciation

bǔ jū sān shān yǐ sì shí nián yǐ xiá rì yǒu gǎn liáo fù wǔ zì

báo huàn fēi chū zhì , yōu jū bù jì nián 。
zhì sōng chéng yǎn gài , xiǎo shù yì huá diān 。
shēng lǐ píng gēng jià , guāng yīn fù zuì mián 。
cóng lái mù yuán qǐ , yī zhù yào zhēng xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.