Traditional

蔔算子 漫興

夜雨醉瓜廬,春水行秧馬。
點檢田間快活人,未有如翁者。
禿盡兔豪錐,磨透銅臺瓦。
誰伴揚雄作解嘲,烏有先生也。

Simplified

卜算子 漫兴

夜雨醉瓜庐,春水行秧马。
点检田间快活人,未有如翁者。
秃尽兔豪锥,磨透铜台瓦。
谁伴扬雄作解嘲,乌有先生也。

Pronunciation

bǔ suàn zǐ màn xīng

yè yǔ zuì guā lú , chūn shuǐ xíng yāng mǎ 。
diǎn jiǎn tián jiān kuài huó rén , wèi yǒu rú wēng zhě 。
tū jìn tù háo zhuī , mó tòu tóng tái wǎ 。
shuí bàn yáng xióng zuò jiě cháo , wū yǒu xiān shēng yě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.