Traditional

蔔算子

驛外斷橋邊,寂寞開無主。
已是黃昏獨自愁,更著風和雨。
無意苦爭春,一任群芳妒。
零落成泥輾作塵,隻有香如故。

Simplified

卜算子

驿外断桥边,寂寞开无主。
已是黄昏独自愁,更著风和雨。
无意苦争春,一任群芳妒。
零落成泥辗作尘,只有香如故。

Pronunciation

bǔ suàn zǐ

yì wài duàn qiáo biān , jì mò kāi wú zhǔ 。
yǐ shì huáng hūn dú zì chóu , gēng zhù fēng hé yǔ 。
wú yì kǔ zhēng chūn , yī rèn qún fāng dù 。
líng luò chéng ní zhǎn zuò chén , zhī yǒu xiāng rú gù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.