Traditional

蔔算子

極得醉中眠,迤邐翻成病。
莫是前生負你來,今世裏,教孤冷。
言約全無定。
是誰先薄倖。
不慣孤眠慣成雙,奈奴子,心腸硬。

Simplified

卜算子

极得醉中眠,迤逦翻成病。
莫是前生负你来,今世里,教孤冷。
言约全无定。
是谁先薄倖。
不惯孤眠惯成双,奈奴子,心肠硬。

Pronunciation

bǔ suàn zǐ

jí dé zuì zhōng mián , yǐ lǐ fān chéng bìng 。
mò shì qián shēng fù nǐ lái , jīn shì lǐ , jiào gū lěng 。
yán yuē quán wú dìng 。
shì shuí xiān báo xìng 。
bù guàn gū mián guàn chéng shuāng , nài nú zǐ , xīn cháng yìng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.