Traditional

盧侍禦與崔評事為予於黃鶴樓置宴宴罷同望

江邊黃鶴古時樓,勞致華筵待我遊。
楚思渺茫雲水冷,商聲清脆管弦秋。
白花浪濺頭陀寺,紅葉林籠鸚鵡洲。
總是平生未行處,醉來堪賞醒堪愁。

Simplified

卢侍御与崔评事为予于黄鹤楼置宴宴罢同望

江边黄鹤古时楼,劳致华筵待我游。
楚思淼茫云水冷,商声清脆管弦秋。
白花浪溅头陀寺,红叶林笼鹦鹉洲。
总是平生未行处,醉来堪赏醒堪愁。

Pronunciation

lú shì yù yǔ cuī píng shì wéi yú yú huáng hè lóu zhì yàn yàn bà tóng wàng

jiāng biān huáng hè gǔ shí lóu , láo zhì huá yán dài wǒ yóu 。
chǔ sī miǎo máng yún shuǐ lěng , shāng shēng qīng cuì guǎn xián qiū 。
bái huā làng jiàn tóu tuó sì , hóng yè lín lóng yīng wǔ zhōu 。
zǒng shì píng shēng wèi xíng chǔ , zuì lái kān shǎng xǐng kān chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.