Traditional

臥小齋

朝起視事畢,晏坐飽食終。
散步長廊下,退臥小齋中。
拙政自多暇,幽情誰與同?
孰雲二千石,心如田野翁?

Simplified

卧小斋

朝起视事毕,晏坐饱食终。
散步长廊下,退卧小斋中。
拙政自多暇,幽情谁与同?
孰云二千石,心如田野翁?

Pronunciation

wò xiǎo zhāi

zhāo qǐ shì shì bì , yàn zuò bǎo shí zhōng 。
sàn bù cháng láng xià , tuì wò xiǎo zhāi zhōng 。
zhuō zhèng zì duō xiá , yōu qíng shuí yǔ tóng ?
shú yún èr qiān shí , xīn rú tián yě wēng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.