Traditional

臥疾

閑官臥疾絕經過,居處蕭條近洛河。
水北水南秋月夜,管弦聲少杵聲多。

Simplified

卧疾

闲官卧疾绝经过,居处萧条近洛河。
水北水南秋月夜,管弦声少杵声多。

Pronunciation

wò jí

xián guān wò jí jué jīng guò , jū chǔ xiāo tiáo jìn luò hé 。
shuǐ běi shuǐ nán qiū yuè yè , guǎn xián shēng shǎo chǔ shēng duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.