Traditional

臥疾來早晚

臥疾來早晚,懸懸將十旬。
婢能尋本草,犬不吠醫人。
酒甕全生醭,歌筵半委塵。
風光還欲好,爭向枕前春。

Simplified

卧疾来早晚

卧疾来早晚,悬悬将十旬。
婢能寻本草,犬不吠医人。
酒瓮全生醭,歌筵半委尘。
风光还欲好,争向枕前春。

Pronunciation

wò jí lái zǎo wǎn

wò jí lái zǎo wǎn , xuán xuán jiāng shí xún 。
bì néng xún běn cǎo , quǎn bù fèi yī rén 。
jiǔ wèng quán shēng bú , gē yán bàn wěi chén 。
fēng guāng huán yù hǎo , zhēng xiàng zhěn qián chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.