Traditional

衛王贈桑落酒奉答詩

愁人坐狹斜。
喜得送流霞。
跂窗催酒熟。
停杯待菊花。
霜風亂飄葉。
寒水細澄沙。
高陽今日晚。
應有接{罒/離}斜。

Simplified

卫王赠桑落酒奉答诗

愁人坐狭斜。
喜得送流霞。
跂窗催酒熟。
停杯待菊花。
霜风乱飘叶。
寒水细澄沙。
高阳今日晚。
应有接{罒/离}斜。

Pronunciation

wèi wáng zèng sāng luò jiǔ fèng dá shī

chóu rén zuò xiá xié , xǐ dé sòng liú xiá , qí chuāng cuī jiǔ shú , tíng bēi dài jú huā , shuāng fēng luàn piāo yè , hán shuǐ xì chéng shā , gāo yáng jīn rì wǎn , yīng yǒu jiē { wǎng / lí } xié ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.