Traditional

即事

雲起山容改,湖生浦面寬。
寒鴉先雁到,烏桕後楓丹。
年邁狐裝帽,時新豆搗團。
非關嗜溫飽,更事耐悲歡。

Simplified

即事

云起山容改,湖生浦面宽。
寒鸦先雁到,乌桕後枫丹。
年迈狐装帽,时新豆捣团。
非关嗜温饱,更事耐悲欢。

Pronunciation

jí shì

yún qǐ shān róng gǎi , hú shēng pǔ miàn kuān 。
hán yā xiān yàn dào , wū jiù hòu fēng dān 。
nián mài hú zhuāng mào , shí xīn dòu dǎo tuán 。
fēi guān shì wēn bǎo , gēng shì nài bēi huān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.