Traditional

即事

幽鳥呼人出睡鄉,層層露葉漏朝陽。
臨池隻欲消殘醉,無奈鵝兒似酒黃。

Simplified

即事

幽鸟呼人出睡乡,层层露叶漏朝阳。
临池只欲消残醉,无奈鹅儿似酒黄。

Pronunciation

jí shì

yōu niǎo hū rén chū shuì xiāng , céng céng lù yè lòu zhāo yáng 。
lín chí zhī yù xiāo cán zuì , wú nài é ér sì jiǔ huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.