Traditional

卻赴南邑留別蘇臺知己

又過梅嶺上,歲歲此枝寒。
落日孤舟去,青山萬裏看。
猿聲湘水靜,草色洞庭寬。
已料生涯事,唯應把釣竿。

Simplified

却赴南邑留别苏台知己

又过梅岭上,岁岁此枝寒。
落日孤舟去,青山万里看。
猿声湘水静,草色洞庭宽。
已料生涯事,唯应把钓竿。

Pronunciation

què fù nán yì liú bié sū tái zhī jǐ

yòu guò méi lǐng shàng , suì suì cǐ zhī hán 。
luò rì gū zhōu qù , qīng shān wàn lǐ kàn 。
yuán shēng xiāng shuǐ jìng , cǎo sè dòng tíng kuān 。
yǐ liào shēng yá shì , wéi yīng bǎ diào gān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.