Traditional

廳前桂

天臺嶺上淩霜樹,司馬廳前委地叢。
一種不生明月裏,山中猶教勝塵中。

Simplified

厅前桂

天台岭上凌霜树,司马厅前委地丛。
一种不生明月里,山中犹教胜尘中。

Pronunciation

tīng qián guì

tiān tái lǐng shàng líng shuāng shù , sī mǎ tīng qián wěi dì cóng 。
yī zhǒng bù shēng míng yuè lǐ , shān zhōng yóu jiào shèng chén zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.