Traditional

歷陽苦雨(一作夜雨)

襄城秋雨晦,楚客不歸心。
亥市風煙接,隋宮草路深。
離憂翻獨笑,用事感浮陰。
夜夜空階響,唯餘蚯蚓吟。

Simplified

历阳苦雨(一作夜雨)

襄城秋雨晦,楚客不归心。
亥市风烟接,隋宫草路深。
离忧翻独笑,用事感浮阴。
夜夜空阶响,唯馀蚯蚓吟。

Pronunciation

lì yáng kǔ yǔ ( yī zuò yè yǔ )

xiāng chéng qiū yǔ huì , chǔ kè bù guī xīn 。
hài shì fēng yān jiē , suí gōng cǎo lù shēn 。
lí yōu fān dú xiào , yòng shì gǎn fú yīn 。
yè yè kōng jiē xiǎng , wéi yú qiū yǐn yín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.