Traditional

厭事

厭事便微疾,貪眠幸早寒。
人雖笑疏嬾,天實閔衰殘。
韋布何曾賤,茆茨本自寬。
黃花插烏帽,一醉有余歡。

Simplified

厌事

厌事便微疾,贪眠幸早寒。
人虽笑疏嬾,天实闵衰残。
韦布何曾贱,茆茨本自宽。
黄花插乌帽,一醉有余欢。

Pronunciation

yàn shì

yàn shì biàn wēi jí , tān mián xìng zǎo hán 。
rén suī xiào shū lǎn , tiān shí mǐn shuāi cán 。
wéi bù hé zēng jiàn , máo cí běn zì kuān 。
huáng huā chā wū mào , yī zuì yǒu yú huān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.