Traditional

縣西郊秋寄贈馬造

紫閣峰西清渭東,野煙深處夕陽中。
風荷老葉蕭條綠,水蓼殘花寂寞紅。
我厭宦遊君失意,可憐秋思兩心同。

Simplified

县西郊秋寄赠马造

紫阁峰西清渭东,野烟深处夕阳中。
风荷老叶萧条绿,水蓼残花寂寞红。
我厌宦游君失意,可怜秋思两心同。

Pronunciation

xiàn xī jiāo qiū jì zèng mǎ zào

zǐ gé fēng xī qīng wèi dōng , yě yān shēn chǔ xī yáng zhōng 。
fēng hé lǎo yè xiāo tiáo lǜ , shuǐ liǎo cán huā jì mò hóng 。
wǒ yàn huàn yóu jūn shī yì , kě lián qiū sī liǎng xīn tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.