Traditional

又和令公新開龍泉晉水二池

舊有潢汙泊,今為白水塘。
[詩雲:方塘含白水。
]笙歌聞四面,樓閣在中央。
春變煙波色,晴添樹木光。
龍泉信為美,莫忘午橋莊。

Simplified

又和令公新开龙泉晋水二池

旧有潢污泊,今为白水塘。
[诗云:方塘含白水。
]笙歌闻四面,楼阁在中央。
春变烟波色,晴添树木光。
龙泉信为美,莫忘午桥庄。

Pronunciation

yòu hé líng gōng xīn kāi lóng quán jìn shuǐ èr chí

jiù yǒu huáng wū bó , jīn wéi bái shuǐ táng 。
[ shī yún : fāng táng hán bái shuǐ 。
] shēng gē wén sì miàn , lóu gé zài zhōng yāng 。
chūn biàn yān bō sè , qíng tiān shù mù guāng 。
lóng quán xìn wéi měi , mò wàng wǔ qiáo zhuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.