Traditional

又明日復作長句自規

大學淵源不易窮,古人立誌自童蒙。
醉猶溫克方成德,夢亦齋莊始見功。
痛哭孰能悲陷溺,力行猶足變雕蟲。
太空雲翳終當散,吾道常如日正中。

Simplified

又明日复作长句自规

大学渊源不易穷,古人立志自童蒙。
醉犹温克方成德,梦亦斋庄始见功。
痛哭孰能悲陷溺,力行犹足变雕虫。
太空云翳终当散,吾道常如日正中。

Pronunciation

yòu míng rì fù zuò cháng jù zì guī

dà xué yuān yuán bù yì qióng , gǔ rén lì zhì zì tóng mēng 。
zuì yóu wēn kè fāng chéng dé , mèng yì zhāi zhuāng shǐ jiàn gōng 。
tòng kū shú néng bēi xiàn nì , lì xíng yóu zú biàn diāo chóng 。
tài kōng yún yì zhōng dāng sàn , wú dào cháng rú rì zhèng zhōng 。

0
No votes yet
Chinese

Reviews

No reviews yet.