Traditional

又送陸潛夫茅山尋友

登山自補屐,訪友不賫糧。
坐嘯青楓晚,行吟白日長。
人煙隔水見,草氣入林香。
誰作招尋侶,清齋宿紫陽。

Simplified

又送陆潜夫茅山寻友

登山自补屐,访友不赍粮。
坐啸青枫晚,行吟白日长。
人烟隔水见,草气入林香。
谁作招寻侣,清斋宿紫阳。

Pronunciation

yòu sòng lù qián fū máo shān xún yǒu

dēng shān zì bǔ jī , fǎng yǒu bù jī liáng 。
zuò xiào qīng fēng wǎn , xíng yín bái rì cháng 。
rén yān gé shuǐ jiàn , cǎo qì rù lín xiāng 。
shuí zuò zhāo xún lǚ , qīng zhāi sù zǐ yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.