Traditional

又題一絕

貌隨年老欲何如,興遇春牽尚有余。
遙見人家花便入,不論貴賤與親疏。

Simplified

又题一绝

貌随年老欲何如,兴遇春牵尚有余。
遥见人家花便入,不论贵贱与亲疏。

Pronunciation

yòu tí yī jué

mào suí nián lǎo yù hé rú , xīng yù chūn qiān shàng yǒu yú 。
yáo jiàn rén jiā huā biàn rù , bù lùn guì jiàn yǔ qīn shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.