Traditional

又(一本此首同前第一首為二首)

春來半月度,俗忌一時閑。
不酌他鄉酒,惟堪對楚山。

Simplified

又(一本此首同前第一首为二首)

春来半月度,俗忌一时闲。
不酌他乡酒,惟堪对楚山。

Pronunciation

yòu ( yī běn cǐ shǒu tóng qián dì yī shǒu wéi èr shǒu )

chūn lái bàn yuè dù , sú jì yī shí xián 。
bù zhuó tā xiāng jiǔ , wéi kān duì chǔ shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.