Traditional

及第後歸覲,留別諸同年

十年常苦學,一上謬成名。
擢第未為貴,賀親方始榮。
時輩六七人,送我出帝城。
軒車動行色,絲管舉離聲。
得意減別恨,半酣輕遠程。
翩翩馬蹄疾,春日歸鄉情。

Simplified

及第后归觐,留别诸同年

十年常苦学,一上谬成名。
擢第未为贵,贺亲方始荣。
时辈六七人,送我出帝城。
轩车动行色,丝管举离声。
得意减别恨,半酣轻远程。
翩翩马蹄疾,春日归乡情。

Pronunciation

jí dì hòu guī jìn , liú bié zhū tóng nián

shí nián cháng kǔ xué , yī shàng miù chéng míng 。
zhuó dì wèi wéi guì , hè qīn fāng shǐ róng 。
shí bèi liù qī rén , sòng wǒ chū dì chéng 。
xuān chē dòng xíng sè , sī guǎn jǔ lí shēng 。
dé yì jiǎn bié hèn , bàn hān qīng yuǎn chéng 。
piān piān mǎ tí jí , chūn rì guī xiāng qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.