Traditional

雙頭蓮

華鬢星星,驚壯誌成虛,此身如寄。
蕭條病驥。
向暗裏。
消盡當年豪氣。
夢斷故國山川,隔重重煙水。
身萬裏。
舊社雕零,青門俊遊誰記。
盡道錦裏繁華,嘆官閑晝永,柴荊添睡。
清愁自醉。
念此際。
付與何人心事。
縱有楚柂吳檣,知何時東逝。
空悵望,鲙美菇香,秋風又起。

Simplified

双头莲

华鬓星星,惊壮志成虚,此身如寄。
萧条病骥。
向暗里。
消尽当年豪气。
梦断故国山川,隔重重烟水。
身万里。
旧社凋零,青门俊游谁记。
尽道锦里繁华,叹官闲昼永,柴荆添睡。
清愁自醉。
念此际。
付与何人心事。
纵有楚柂吴樯,知何时东逝。
空怅望,鲙美菰香,秋风又起。

Pronunciation

shuāng tóu lián

huá bìn xīng xīng , jīng zhuàng zhì chéng xū , cǐ shēn rú jì 。
xiāo tiáo bìng jì 。
xiàng àn lǐ 。
xiāo jìn dāng nián háo qì 。
mèng duàn gù guó shān chuān , gé zhòng zhòng yān shuǐ 。
shēn wàn lǐ 。
jiù shè diāo líng , qīng mén jùn yóu shuí jì 。
jìn dào jǐn lǐ fán huá , tàn guān xián zhòu yǒng , chái jīng tiān shuì 。
qīng chóu zì zuì 。
niàn cǐ jì 。
fù yǔ hé rén xīn shì 。
zòng yǒu chǔ yí wú qiáng , zhī hé shí dōng shì 。
kōng chàng wàng , kuài měi gū xiāng , qiū fēng yòu qǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.