Traditional

雙頭蓮

風卷征塵,堪嘆處,青驄正搖金轡。
客襟貯淚。
漫萬點如血,憑誰持寄。
佇想艷態幽情,壓江南佳麗。
春正媚。
怎忍長亭,匆匆頓分連理。
目斷淡日平蕪,望煙濃樹遠,微茫如薺。
悲歡夢裏。
奈倦客,又是關河千裏。
最苦唱徹驪歌,重遲留無計。
何限事。
待與丁寧,行時已醉。

Simplified

双头莲

风卷征尘,堪叹处,青骢正摇金辔。
客襟贮泪。
漫万点如血,凭谁持寄。
伫想艳态幽情,压江南佳丽。
春正媚。
怎忍长亭,匆匆顿分连理。
目断淡日平芜,望烟浓树远,微茫如荠。
悲欢梦里。
奈倦客,又是关河千里。
最苦唱彻骊歌,重迟留无计。
何限事。
待与丁宁,行时已醉。

Pronunciation

shuāng tóu lián

fēng juàn zhēng chén , kān tàn chǔ , qīng cōng zhèng yáo jīn pèi 。
kè jīn zhù lèi 。
màn wàn diǎn rú xuè , píng shuí chí jì 。
zhù xiǎng yàn tài yōu qíng , yā jiāng nán jiā lì 。
chūn zhèng mèi 。
zěn rěn cháng tíng , cōng cōng dùn fēn lián lǐ 。
mù duàn dàn rì píng wú , wàng yān nóng shù yuǎn , wēi máng rú jì 。
bēi huān mèng lǐ 。
nài juàn kè , yòu shì guān hé qiān lǐ 。
zuì kǔ chàng chè lí gē , zhòng chí liú wú jì 。
hé xiàn shì 。
dài yǔ dīng níng , xíng shí yǐ zuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.