Traditional

雙清堂夜賦

陸子病少間,獨臥溪上堂。
人靜魚自躍,風定荷更香。
素月行中天,流螢失孤光。
歸鳥飛有聲,度此十裏塘。
嗟我獨何事,遲暮客異鄉。
太息搔短發,起視夜未央。

Simplified

双清堂夜赋

陆子病少间,独卧溪上堂。
人静鱼自跃,风定荷更香。
素月行中天,流萤失孤光。
归鸟飞有声,度此十里塘。
嗟我独何事,迟暮客异乡。
太息搔短发,起视夜未央。

Pronunciation

shuāng qīng táng yè fù

lù zǐ bìng shǎo jiān , dú wò xī shàng táng 。
rén jìng yú zì yuè , fēng dìng hé gēng xiāng 。
sù yuè xíng zhōng tiān , liú yíng shī gū guāng 。
guī niǎo fēi yǒu shēng , dù cǐ shí lǐ táng 。
jiē wǒ dú hé shì , chí mù kè yì xiāng 。
tài xī sāo duǎn fā , qǐ shì yè wèi yāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.