Traditional

雙調·壽陽曲

窗間月,檐外鐵,這淒涼對誰分說。
剔銀燈欲將心事寫,長籲把燈吹滅。

Simplified

双调·寿阳曲

窗间月,檐外铁,这凄凉对谁分说。
剔银灯欲将心事写,长吁把灯吹灭。

Pronunciation

shuāng diào · shòu yáng qū

chuāng jiān yuè , yán wài tiě , zhè qī liáng duì shuí fēn shuō 。
tī yín dēng yù jiāng xīn shì xiě , cháng xū bǎ dēng chuī miè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.