Traditional

雙調·壽陽曲

燈將殘,人睡也,空留得半窗明月。
孤眠心硬熬渾似鐵,這淒涼怎捱今夜。

Simplified

双调·寿阳曲

灯将残,人睡也,空留得半窗明月。
孤眠心硬熬浑似铁,这凄凉怎捱今夜。

Pronunciation

shuāng diào · shòu yáng qū

dēng jiāng cán , rén shuì yě , kōng liú dé bàn chuāng míng yuè 。
gū mián xīn yìng āo hún sì tiě , zhè qī liáng zěn ái jīn yè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.