Traditional

反命河朔始入武州詩

輕車初逐李。
定遠未隨班。
受詔祈連返。
申威疎勒還。
飛蓬損腰帶。
秋鬢落容顏。
寄言舊相識。
知余生入關。

Simplified

反命河朔始入武州诗

轻车初逐李。
定远未随班。
受诏祈连返。
申威疎勒还。
飞蓬损腰带。
秋鬓落容颜。
寄言旧相识。
知余生入关。

Pronunciation

fǎn mìng hé shuò shǐ rù wǔ zhōu shī

qīng chē chū zhú lǐ , dìng yuǎn wèi suí bān , shòu zhào qí lián fǎn , shēn wēi shū lè huán , fēi péng sǔn yāo dài , qiū bìn luò róng yán , jì yán jiù xiāng shí , zhī yú shēng rù guān ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.