Traditional

發書畫還故山戲書

昨日遣畫笥,今日發書簏。
空齋惟一床,窗影亂風竹。
平生鉆故紙,夙好老尤篤。
奇哉掃除盡,蟬蛻三萬軸。
豈惟息煩心,亦足養病目。
從渠褦襶生,自獻公車牘。

Simplified

发书画还故山戏书

昨日遣画笥,今日发书簏。
空斋惟一床,窗影乱风竹。
平生钻故纸,夙好老尤笃。
奇哉扫除尽,蝉蜕三万轴。
岂惟息烦心,亦足养病目。
从渠褦襶生,自献公车牍。

Pronunciation

fā shū huà huán gù shān xì shū

zuó rì qiǎn huà sì , jīn rì fā shū lù 。
kōng zhāi wéi yī chuáng , chuāng yǐng luàn fēng zhú 。
píng shēng zuān gù zhǐ , sù hǎo lǎo yóu dǔ 。
qí zāi sǎo chú jìn , chán tuì sān wàn zhóu 。
qǐ wéi xī fán xīn , yì zú yǎng bìng mù 。
cóng qú nài dài shēng , zì xiàn gōng chē dú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.