Traditional

發商州

商州館裏停三日,待得妻孥相逐行。
若比李三猶自勝,兒啼婦哭不聞聲。
[時李固言新歿。
]

Simplified

发商州

商州馆里停三日,待得妻孥相逐行。
若比李三犹自胜,儿啼妇哭不闻声。
[时李固言新殁。
]

Pronunciation

fā shāng zhōu

shāng zhōu guǎn lǐ tíng sān rì , dài dé qī nú xiāng zhú xíng 。
ruò bǐ lǐ sān yóu zì shèng , ér tí fù kū bù wén shēng 。
[ shí lǐ gù yán xīn mò 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.