Traditional

發篋得故人書有感

衰鬢星星換舊青,世間萬事但堪驚。
晨炊欲熟客未覺,夜漏漸殘人尚行。
花發且為無事飲,詩成非復不平鳴。
京華朋舊雕零盡,忽見緘題似隔生。

Simplified

发箧得故人书有感

衰鬓星星换旧青,世间万事但堪惊。
晨炊欲熟客未觉,夜漏渐残人尚行。
花发且为无事饮,诗成非复不平鸣。
京华朋旧凋零尽,忽见缄题似隔生。

Pronunciation

fā qiè dé gù rén shū yǒu gǎn

shuāi bìn xīng xīng huàn jiù qīng , shì jiān wàn shì dàn kān jīng 。
chén chuī yù shú kè wèi jué , yè lòu jiàn cán rén shàng xíng 。
huā fā qiě wéi wú shì yǐn , shī chéng fēi fù bù píng míng 。
jīng huá péng jiù diāo líng jìn , hū jiàn jiān tí sì gé shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.