Traditional

發邛州寄友人

茫茫驅一馬,自嘆又何之。
出郭見山處,待船逢雨時。
曉雞鳴野店,寒葉墮秋枝。
寂寞前程去,閑吟欲共誰。

Simplified

发邛州寄友人

茫茫驱一马,自叹又何之。
出郭见山处,待船逢雨时。
晓鸡鸣野店,寒叶堕秋枝。
寂寞前程去,闲吟欲共谁。

Pronunciation

fā qióng zhōu jì yǒu rén

máng máng qū yī mǎ , zì tàn yòu hé zhī 。
chū guō jiàn shān chǔ , dài chuán féng yǔ shí 。
xiǎo jī míng yě diàn , hán yè duò qiū zhī 。
jì mò qián chéng qù , xián yín yù gòng shuí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.