Traditional

古井

道傍有古井,久廢無與汲。
鄰裏共浚之,寒泉稍來集。
駕言欲漱濯,冀遠塵土襲。
躊躇復棄去,綆短安能及?

Simplified

古井

道傍有古井,久废无与汲。
邻里共浚之,寒泉稍来集。
驾言欲漱濯,冀远尘土袭。
踌躇复弃去,绠短安能及?

Pronunciation

gǔ jǐng

dào bàng yǒu gǔ jǐng , jiǔ fèi wú yǔ jí 。
lín lǐ gòng jùn zhī , hán quán shāo lái jí 。
jià yán yù shù zhuó , jì yuǎn chén tǔ xí 。
chóu chú fù qì qù , gěng duǎn ān néng jí ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.