Traditional

古劍篇(一作寶劍篇)

君不見昆吾鐵冶飛炎煙,紅光紫氣俱赫然。
良工鍛煉凡幾年,鑄得寶劍名龍泉。
龍泉顏色如霜雪,良工咨嗟嘆奇絕。
琉璃玉匣吐蓮花,錯鏤金環映明月。
正逢天下無風塵,幸得周防君子身。
精光黯黯青蛇色,文章片片綠龜鱗。
非直結交遊俠子,亦曾親近英雄人。
何言中路遭棄捐,零落漂淪古獄邊。
雖復塵埋無所用,猶能夜夜氣沖天。

Simplified

古剑篇(一作宝剑篇)

君不见昆吾铁冶飞炎烟,红光紫气俱赫然。
良工锻炼凡几年,铸得宝剑名龙泉。
龙泉颜色如霜雪,良工咨嗟叹奇绝。
琉璃玉匣吐莲花,错镂金环映明月。
正逢天下无风尘,幸得周防君子身。
精光黯黯青蛇色,文章片片绿龟鳞。
非直结交游侠子,亦曾亲近英雄人。
何言中路遭弃捐,零落漂沦古狱边。
虽复尘埋无所用,犹能夜夜气冲天。

Pronounciation

gǔ jiàn piān ( yī zuò bǎo jiàn piān )

jūn bù jiàn kūn wú tiě yě fēi yán yān , hóng guāng zǐ qì jù hè rán 。
liáng gōng duàn liàn fán jī nián , zhù dé bǎo jiàn míng lóng quán 。
lóng quán yán sè rú shuāng xuě , liáng gōng zī jiē tàn qí jué 。
liú lí yù xiá tǔ lián huā , cuò lòu jīn huán yìng míng yuè 。
zhèng féng tiān xià wú fēng chén , xìng dé zhōu fáng jūn zǐ shēn 。
jīng guāng àn àn qīng shé sè , wén zhāng piàn piàn lǜ guī lín 。
fēi zhí jié jiāo yóu xiá zǐ , yì zēng qīn jìn yīng xióng rén 。
hé yán zhōng lù zāo qì juān , líng luò piāo lún gǔ yù biān 。
suī fù chén mái wú suǒ yòng , yóu néng yè yè qì chōng tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.