Traditional

古泉驛

昔聞陳仲子,守義辭三公。
身賃妻織屨,樂亦在其中。
豈無窮賤苦,羞與傾巧同。
長白臨河上,於陵入濟東。
我行吊遺跡,感嘆古泉空。

Simplified

古泉驿

昔闻陈仲子,守义辞三公。
身赁妻织屦,乐亦在其中。
岂无穷贱苦,羞与倾巧同。
长白临河上,於陵入济东。
我行吊遗迹,感叹古泉空。

Pronunciation

gǔ quán yì

xī wén chén zhòng zǐ , shǒu yì cí sān gōng 。
shēn lìn qī zhī jù , lè yì zài qí zhōng 。
qǐ wú qióng jiàn kǔ , xiū yǔ qīng qiǎo tóng 。
cháng bái lín hé shàng , yū líng rù jì dōng 。
wǒ xíng diào yí jì , gǎn tàn gǔ quán kōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.