Traditional

古瓦硯

金非不為寶,玉豈不為堅?
用之以發墨,不如瓦礫頑。

Simplified

古瓦砚

金非不为宝,玉岂不为坚?
用之以发墨,不如瓦砾顽。

Pronunciation

gǔ wǎ yàn

jīn fēi bù wéi bǎo , yù qǐ bù wéi jiān ?
yòng zhī yǐ fā mò , bù rú wǎ lì wán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.