Traditional

空夜窗閑螢度後,深更軒白月明初。

Simplified

空夜窗闲萤度后,深更轩白月明初。

Pronunciation

kōng yè chuāng xián yíng dù hòu , shēn gēng xuān bái yuè míng chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.