Traditional

碧浪金波三五初,秋風計會似空虛。

Simplified

碧浪金波三五初,秋风计会似空虚。

Pronunciation

bì làng jīn bō sān wǔ chū , qiū fēng jì huì sì kōng xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.