Traditional

嫌褰錦帳長熏麝,惡卷珠簾晚著釵。

Simplified

嫌褰锦帐长熏麝,恶卷珠帘晚着钗。

Pronunciation

xián qiān jǐn zhàng cháng xūn shè , è juàn zhū lián wǎn zhuó chāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.